Какво представлява аутсорсинг?

Аутсорсингът е частично или пълно прехвърляне на работата по поддръжка и развиването на IT инфраструктурата към компании, специализирани в обслужване на организациите и служителите им с подбран професионален екип с различни квалификации.

Оптимизиране на разходи

Наемането на висококвалифициран IT специалист отнема време и е допълнителен разход. Кандидатите трябва да преминат през интервюта, които да определят техническите им знания и способности и да проверят дали ще отговарят на нуждите на фирмата и дали ще паснат във фирмения екип. Наемането увеличава общия разход за щатен служител – данъци, осигуровки, обучения, застраховки, отпуски, болнични, бонуси и други. Целият процес и наемането на служител не гарантират ефективна и сигурна поддръжка на IT системите. Възможно е да се окаже, че натоварването е прекалено голямо за един служител. Решението – наемане на втори, но това увеличава допълнително разхода. От друга страна съществува и реципрочен проблем – недостатъчна натовареност на вътрешният IT отдел, за сметка на постоянни месечни разходи.

Логичният алтернативен избор за бизнеса е наемане на външен IT отдел, който да е изцяло отговорен за софтуерната, хардуерната и мрежовата поддръжка в компанията със стриктно регламентирани в споразумения за ниво на обслужване (Service Level of Agreement - SLA). По този начин имате избор дали да запазите щатен IT служител или да се лишите от него. Тази услуга е известна като абонаментна поддръжка, подобна е на застраховка – получавате услугите, от които се нуждаете, толкова и когато е необходимо. Има още фактори – нужда от външни консултации, оборудване, съвместимости между различни производители на оборудване, предвидимост и гъвкавост на разхода, по-добра отчетност, управление и планиране, висока достъпност до няколко специалисти и услуги.

Гаранция за бърза реакция и качество при фиксиран разход

При споразумение за ниво на обслужване (SLA) се дефинират рамките на получаваните услуги, тяхната достъпност, време за реакция и конкретно какви са отговорностите поети от доставчика. Разходите могат да бъдат предвидени и са прозрачни.

Висока компетентност

Щатните служители, често работят единствено с технологиите, които в момента се ползват в сегашната им фирма и поддържането на осведоменост, както и трупането на опит с нови технологии е силно ограничено. При появила се нужда на фирмата да внедри нова технология, може да се наложи допълнително обучение или сертифициране на щатен служител. Друг чест проблем е неефективна способност за решаване на проблем – фокусиране върху даден инцидент, вместо отстраняване причината за проблема. Специалистите, работещи в компании, предоставящи IT управлявани услуги, имат много по-широка и практическа експертиза, индивидуална и заедно като екип. Когато ангажирате външна IT компания, не ангажирате само един служител, а разполагате с цял екип от допълващи се компетенции.

Непрекъсваемост на бизнес процесите и услугите

Фирмите, предлагащи аутсорс услуги, разполагат с дублиран персонал с една и съща квалификация. По този начин не съществуват проблеми като загуба на служител поради уволнение, напускане, болест или отпуск, което би застрашило непрекъсваемостта на бизнеса за неопределен период от време при нает щатен служител. С отговорна и обгрижваща компания практически ще имате достъп до IT специалист 24/7.

Проактивни действия и мониторинг на ИТ структурите

За да се избегнат критични проблеми, които биха довели до прекъсване на бизнеса, са необходими активни действия, идентифициращи потенциални инциденти още преди да са възникнали. Доставчиците на управлявани IT услуги разполагат с постоянен мониторинг и централизирана поддръжка в оперативен център с непрекъсната профилактика, която позволява установяването на пропуски и технически параметри в различни аспекти на IT структурата.

Posted in Полезно on авг 14, 2022